Croeso, i Gaffi'r Hen Gapel a Man Gweithgareddau, Saltney Ferry.

Ceisio creu byd iachach, hapusach.

Ar agor dydd Mercher i ddydd Sadwrn 10am-2pm

Ymlaciwch, ymunwch, dechreuwch rywbeth newydd! Beth sydd ymlaen / Dewch o hyd i ni yma! / Newyddion diweddar / Pam ydym ni'n gwneud hyn? / Sign up for our Events & Opportunities Email newsletter

what activities question graphic
we are looking for volunteers

Ymlaciwch

Galwch i mewn am gacennau cartref, coffi, bwyd poeth ac ymlacio, hongian allan a chael sgwrs. Rydym yn gyfeillgar i feiciau ac yn gyfeillgar i gŵn hefyd! Edrychwch ar y ddewislen

Ymuno

Ychwanegu at ein ‘ymuno mewn gwaith celf ar y waliau. Adeiladwch rywbeth hardd neu ein Wal o werthoedd.
Take the Wordsearch Challenge and enter the prize draw to win a free hot drink and cake! Have a strum on the community guitar. Suggest a joke for our joke chair. Nominate someone to go on our ‘Made a difference’ spiral. Join in with the Hope Bridge Project and don’t forget to check out what’s on with events too. Oh, and eat cake!
Build something beautiful
Colour in a butterfly or make your own and add it to our Build Something Beautiful picture.
For grown ups too!
hope bridge project
We’re renaming a bridge! Colour in a Hope Bridge picture, add some words and record your version of the ‘Bridge of Hope’ song!

Just pop into cafe and grab a sheet.

WALL OF VALUES IMAGE
What do you value?
Add your thoughts to our Wall of Values.
joke chairs more
Know any Jokes?
Suggest one to add to our Joke Chairs’
‘What did one wall say to the other wall…?’
win a cake wordsearch
Wordsearch anyone? Enter the prize draw for a FREE hot drink and a cake
made a difference
Do you know anyone who’s made a difference?
Either in your life or someone elses? Nominate them to be addded to our ‘Made a difference’ spiral!
Let’s celebrate people and the small things they do that can make a big difference.

 

Events and activities & services

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Creative invitation! / Gwahoddiad Creadigol!

Creative invitation! / Gwahoddiad Creadigol!

Mai 18, 12:00am - Mai 18, 11:45pm+18Mai 19, 12:00am - Mai 19, 11:45pmMai 20, 12:00am - Mai 20, 11:45pmMai 21, 12:00am - Mai 21, 11:45pmMai 22, 12:00am - Mai 22, 11:45pmMai 23, 12:00am - Mai 23, 11:45pmMai 24, 12:00am - Mai 24, 11:45pmMai 25, 12:00am - Mai 25, 11:45pmMai 26, 12:00am - Mai 26, 11:45pmMai 27, 12:00am - Mai 27, 11:45pmMai 28, 12:00am - Mai 28, 11:45pmMai 29, 12:00am - Mai 29, 11:45pmMai 30, 12:00am - Mai 30, 11:45pmMai 31, 12:00am - Mai 31, 11:45pmMeh 1, 12:00am - Meh 1, 11:45pmMeh 2, 12:00am - Meh 2, 11:45pmMeh 3, 12:00am - Meh 3, 11:45pmMeh 4, 12:00am - Meh 4, 11:45pmMeh 5, 12:00am - Meh 5, 11:45pm

The Old Chapel CafeFlint RoadChester,CH40BJ Map

We want to invite you to create.
Make something over the next month ( at home or at ours when we're open) as part of our 'Bridge of Hope' project. (Recognising the challenges in life but making bridges to a positive, hopeful future...)

Create something with a ‘bridge’ or ‘hope’ theme.
Actual bridges or metaphorical bridges. Listening to someone can be a bridge to a better future, teaching someone can be a bridge to a new life, saying yes to someone can be a bridge to an opportunity...
Maybe there’s something you hope for in the future, maybe there’s something that’s a challenge.

We’re looking for pictures, writing, crafts, dances... any sort of expression to gather together to be shared.
ANYONE can offer something. Professionals and amateurs of any age.

**Just create away and we’ll have a little gathering to share what’s been created just for the creators!**

Probably Mid June. keep an eye on our social media and sign up for our email newsletter oldchapelcafe.com/newsletter/ to stay informed.

• Bridge pictures Exhibition
Specifically for photographers we’re running a photo competition of the footbridge in Saltney Ferry over to Higher Ferry.
Take your pics, send them in, we’ll create a little gallery of them all. There might even be prizes!

--------
Rydym am eich gwahodd i greu.
Gwnewch rywbeth dros y mis nesaf (gartref neu yn ein un ni pan fyddwn ar agor) fel rhan o'n prosiect 'Pont Gobaith'. (Cydnabod yr heriau mewn bywyd ond pontio at ddyfodol cadarnhaol, gobeithiol...)

Creu rhywbeth gyda thema ‘pont’ neu ‘obaith’.
Pontydd gwirioneddol neu bontydd trosiadol. Gall gwrando ar rywun fod yn bont i ddyfodol gwell, gall dysgu rhywun fod yn bont i fywyd newydd, gall dweud ie wrth rywun fod yn bont i gyfle...
Efallai bod rhywbeth rydych chi'n gobeithio amdano yn y dyfodol, efallai bod rhywbeth sy'n her.

Rydyn ni'n chwilio am luniau, ysgrifennu, crefftau, dawnsiau... unrhyw fath o fynegiant i'w gasglu ynghyd i'w rannu.
Gall UNRHYW UN gynnig rhywbeth. Gweithwyr proffesiynol ac amaturiaid o unrhyw oedran.

**Crewch i ffwrdd a bydd gennym ni ychydig o ymgynnull i rannu'r hyn sydd wedi'i greu ar gyfer y crewyr yn unig!**

Canol Mehefin mae'n debyg. cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol a chofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr e-bost oldchapelcafe.com/newsletter/ i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

• Arddangosfa lluniau pont
Yn benodol ar gyfer ffotograffwyr rydym yn cynnal cystadleuaeth tynnu lluniau o’r bont droed yn Saltney Ferry draw i Higher Ferry.
Tynnwch eich lluniau, anfonwch nhw i mewn, byddwn ni'n creu oriel fach ohonyn nhw i gyd. Efallai y bydd gwobrau hyd yn oed!
... See MoreSee Less

3 interested
Toddler time!

Toddler time!

Mai 18, 10:30am - Mai 18, 12:00pm+7Mai 25, 10:30am - Mai 25, 12:00pmMeh 8, 10:30am - Meh 8, 12:00pmMeh 15, 10:30am - Meh 15, 12:00pmMeh 22, 10:30am - Meh 22, 12:00pmMeh 29, 10:30am - Meh 29, 12:00pmGor 6, 10:30am - Gor 6, 12:00pmGor 13, 10:30am - Gor 13, 12:00pm

The Old Chapel CafeFlint RoadChester,CH40BJ Map

Toddler time on again this week in the #CafeBigSpace. Games, songs, activity. Wednesday 10.30am -12.00. Babies welcome too! Stay afterwards and do some crafting too with the Cafe crafters!
Cafe open as usual. CH4 0BJ
#cafetoddlertime
... See MoreSee Less

22 interested
Cafe Crafters / Caffi Crefftwyr

Cafe Crafters / Caffi Crefftwyr

Mai 18, 12:15pm - Mai 18, 1:45pm+5Mai 25, 12:15pm - Mai 25, 1:45pmMeh 8, 12:15pm - Meh 8, 1:45pmMeh 15, 12:15pm - Meh 15, 1:45pmMeh 22, 12:15pm - Meh 22, 1:45pmMeh 29, 12:15pm - Meh 29, 1:45pm

The Old Chapel CafeFlint RoadChester,CH40BJ Map

Cafe Crafters.
Chilled out, Informal crafting group for all.
Children welcome but must be supervised by an adult at all times.

Pop down, sit by the fire, bring your own project and grab a seat or use our materials (donation).... plus some led activities!
We'll be exploring Jewellery making, quilling, stamping, rock painting, card making, sewing... plus what you want to bring to the party!
Space: #CafeBigSpace
----
Crefftwyr Caffi.
Wedi ymlacio, grŵp crefftio anffurfiol i bawb.
Mae croeso i blant ond rhaid iddynt gael eu goruchwylio gan oedolyn bob amser.

Galwch i lawr, eisteddwch wrth y tân, dewch â'ch prosiect eich hun a chymerwch sedd neu defnyddiwch ein deunyddiau (rhodd)..... ynghyd â rhai gweithgareddau dan arweiniad!
Byddwn yn archwilio gwneud Gemwaith, cwilsio, stampio, peintio roc, gwneud cardiau, gwnïo... yn ogystal â'r hyn yr hoffech ddod ag ef i'r parti!
Gofod: #CafeBigSpace
... See MoreSee Less

3 interested
Tell us your story

Dywedwch eich stori wrthym

Mai 19, 10:30am - Mai 19, 11:30am+1Mai 26, 10:30am - Mai 26, 11:30am

The Old Chapel CafeFlint RoadChester,CH40BJ Map

Everyone has a story to tell. Everyone’s story is valuable. ‘Tell us your story’ is a project that gives you a chance to be heard and share some stories from your life.

The Coffee's on us!
Darganfod mwy ac archebu slot am sgwrs! www.actsonline.uk/tell-us-your-story/

Efallai y byddwch hyd yn oed yn ysbrydoli rhywfaint o greadigrwydd, gyda chyfleoedd i chi ymuno â rhai o'r creadigaethau hyn os dymunwch.

It would be great to hear from you or from someone you know. Anyone, young or old, can get involved.
... See MoreSee Less

1 interested
Ideas clinic / Clinig Syniadau

Ideas clinic / Clinig Syniadau

Mai 19, 10:30am - Mai 19, 11:30am+1Mai 26, 10:30am - Mai 26, 11:30am

The Old Chapel CafeFlint RoadChester,CH40BJ Map

Ideas Clinic!
Got an idea for a community group, but don’t know what to do next? Want to get a group going, but don’t know how? Got started, but got stuck?
A drop-in where you can come and go as you please and have a chat with someone who will help.

We can help with everything from a small group, through to a company, charity or social enterprise.
We can enable your idea to happen, with advice, support and practical help and guidance.
We can help with everything from •Funding
• Websites
•Social media
•Design work and paperwork.
Note that we offer guidance for free, but some services are paid-for.

Thursdays 10-30am – 11.30am
CHECK DATES
... See MoreSee Less

2 interested
Creative Writing Course / Cwrs Ysgrifennu Creadigo

Creative Writing Course / Cwrs Ysgrifennu Creadigo

Mai 19, 12:30pm - Mai 19, 1:30pm+1Mai 26, 12:30pm - Mai 26, 1:30pm

The Old Chapel CafeFlint RoadChester,CH40BJ Map

Creative writing course (16+)
6 session, weekly course starting on Thursday 21st April 12.30-1.30

Early bird offer : Only £15 for all sessions
Run by Sunrise Productions.
BOOK HERE: oldchapelcafe.com/creative-writing-course/

Creative writing is about bringing your story to life. It doesn’t matter what your spelling is like or what your writing looks like!

• Improves your communication skills with others in all shapes and forms.

• Improve your thinking skills bringing all those ideas of yours to life.

• Discover new skills within you, exciting and funny stories you may have forgotten.

• You’ll be throwing your voice and thoughts into the future, but most of all it’s fun and easy.

6 week course only £15 starting on 21st April. (This is early bird price booked before 15th April – £20 thereafter)

Limited spaces. BOOK A PLACE NOW with the email form.
Pay at cafe on the day.
Cwrs ysgrifennu creadigol (16+)
6 sesiwn, cwrs wythnosol yn dechrau ar ddydd Iau 21 Ebrill 12.30-1.30
Cynnig cynnar adar : Dim ond £15 am bob sesiwn (Archebwyd cyn 15fed Ebrill – £20 wedi hynny).
Wedi'i redeg gan Sunrise Productions.

Mae ysgrifennu creadigol yn ymwneud â dod â'ch stori yn fyw. Does dim ots sut beth yw eich sillafu na sut olwg sydd ar eich ysgrifennu!

• Gwella eich sgiliau cyfathrebu ag eraill o bob lliw a llun.

• Gwella'ch sgiliau meddwl gan ddod â'r holl syniadau hynny sydd gennych yn fyw.

• Darganfyddwch sgiliau newydd o fewn chi, straeon cyffrous a doniol y gallech fod wedi'u hanghofio.

• Byddwch yn taflu'ch llais a'ch meddyliau i'r dyfodol, ond yn bennaf oll mae'n hwyl ac yn hawdd.

Cwrs 6 wythnos yn unig £15 yn dechrau ar 21 Ebrill. (Pris adar cynnar yw hwn a archebwyd cyn 15 Ebrill - £20 wedi hynny)

Lleoedd cyfyngedig. ARCHEBWCH LLE NAWR gyda'r ffurflen e-bost.
Talu yn y caffi ar y diwrnod.
... See MoreSee Less

7 interested
Tales + Coffee time @The Old Chapel

Tales + Coffee time @The Old Chapel

Mai 20, 10:30am - Mai 20, 11:30am+3Mai 27, 10:30am - Mai 27, 11:30amMeh 10, 10:30am - Meh 10, 11:30amMeh 17, 10:30am - Meh 17, 11:30am

The Old Chapel CafeFlint RoadChester,CH40BJ Map

Friday May 13th, 10:30am - 11.30am
Tales + Coffee time @The Old Chapel
Come and listen to tales over a cuppa. Traditional stories, myths and legends told from the heart. Spend an hour in good company. Listeners and tellers are all welcome.

The session will be lead by Tim Ditchburn, a local storyteller and the founder of the Triple Spiral Storytellers.

£2 optional donation.
... See MoreSee Less

4 interested
Board Games Night!

Board Games Night!

Mai 20, 6:00pm - Mai 20, 10:00pm

The Old Chapel CafeFlint RoadChester,CH40BJ Map

All ages games night: come down, have a coffee and play some board games. 6pm-10pm on May 20th.

£5 a ticket including a drink, children under 11 come free.
Cafe open for food and drink as usual. Games are provided, pay on the night.
... See MoreSee Less

12 interested  ·  1 going
Bridge of Hope Activity Day

Bridge of Hope Activity Day

Meh 1, 10:30am - Meh 1, 12:00pm

The Old Chapel CafeFlint RoadChester,CH40BJ Map

Bridge of Hope Activity Day
Making, creating and playing!

Wednesday 1 June 2022 - 10.30am to 12noon
Come and go as you please
Children need to be accompanied by a responsible adult for all of the time that they attend
FREE
(£2 optional donation per person)

Activities

Join in with:
• Bridge of Hope Giant Mosaic
• Bridge of Hope Colouring Sheet to help us to make bunting for our exhibition.
• Decoupage Flowers for our Hope Garden Creation!

Have a go at:
• Foil Art
• Spiral Art
• Stickers
• Scratch Art
• Bracelet Making

Games:
• Sticky darts and buzzwire
• Colouring
... See MoreSee Less

1 interested  ·  3 going

Cliciwch yma i weld y calendr llawn Beth sydd ymlaen

Volunteer!

1: Gwirfoddolwyr ardal caffi: Helpu gydag ymarferoldeb caffi.
2: Big space volunteers: Monitor in big space, and help with practicalities.
3: Cynorthwywyr cyffredinol: cynorthwywyr parod gyda chlust i wrando!

Cysylltwch isod, dewch i fynd yn sownd a helpwch ni i redeg a datblygu'r gofod!

Dechrau rhywbeth newydd

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydym wedi bod gweithio gyda’r gymuned leol i'w cefnogi i ddatblygu gwasanaethau, gweithgareddau a mentrau a fydd o fudd i bawb.

Galluogi pobl i ddefnyddio eu sgiliau i wneud gwahaniaeth drostynt eu hunain a'r rhai o'u cwmpas.

Os hoffech chi gymryd rhan mewn datblygu gweithgaredd newydd yn seiliedig ar unrhyw ddiddordebau neu syniadau sydd gennych, cysylltwch â ni! Crefftau, gemau, ysgrifennu, ceir a reolir gan radio?! Mae rhai o'r ardalwyr newydd drefnu'r siop yn gwerthu creadigaethau lleol! 

Ideas clinic

Ideas Clinic to launch 28th April!

Got an idea for a community group, but don’t know what to do next? Want to get a group going, but don’t know how? Got started, but got stuck?

A drop-in where you can come and go as you please and have a chat with someone who will help.

Sut rydym yn cefnogi eich diddordebau a'ch syniadau

Trwy sgwrs, anogaeth a thrwy ddarparu gofod. Efallai hyd yn oed eich cysylltu chi â phobl eraill sydd â diddordeb tebyg. Os nad oes gennym y deunyddiau cywir ar y safle efallai y byddwn yn gallu cyflenwi ychydig o ddarnau drwy ein Anrhegion micro ACTS cynllun.

Datblygu gweithgaredd newydd yn The Old Chapel Cafe

Os ydych chi eisiau datblygu eich diddordebau yn weithgaredd gydag eraill, gallwn eich helpu i egluro a datblygu, rhoi lle i arbrofi, helpu i gael adborth gan gyfryngau cymdeithasol a hyd yn oed creu logo a'ch helpu chi i'w farchnata! Sydd yn union beth ddigwyddodd gyda'n newydd ni Grŵp Amser Plant Bach! Dim ond gollwng ni an ebost neu galw i mewn.

Ydych chi'n ddarparwr gwasanaeth?

Hoffech chi gynnig gwasanaeth a fydd o fudd i'r gymuned leol? Mae gennym lefydd i'w llogi ar gael yn fuan, gwnewch cysylltwch.

Hire our small space

Llogi ein lle bach

Delfrydol ar gyfer cwnsela, therapïau neu ystafell gyfarfod. gwneud cysylltwch.

Be the first to know!

Sign up for our Events & Opportunities Email Newsletter

we are looking for volunteerswhat activities question graphicDo get in touch, we're here to help! Looking to make a difference by volunteering? Want to hire a space to give something a go? Need support getting something off the ground?

How can we help?

5 + 4 =

Y newyddion diweddaraf

Hanes

Creative invitation

We want to invite you to...

Ideas Clinic

Ideas Clinic to launch 28th...

Creative writing course

Creative writing course...

Youth Creative Performance Group

Youth Creative Performance...

Y Sesiynau Creu Cerddoriaeth

The Music Making Sessions...

Y Caffi Stori / Geiriau er Lles

The Story Cafe / Words for...

Parti ysbïwr yn llwyddiant mawr

Spy Themed Party! Spy party...

Stories for wellbeing

The Autumn Story Taster a...

Halloween party partnership

Halloween Party (free...

Build Something Beautiful

Let’s ‘Build Something...

Cafe Sound Track

The Old Chapel Cafe Sound...

Wall of values

Our 'wall of values'  What...

Make a Life

Make a Life Taking the...

Pictures of hope

'Pictures' of Hope...

Not Alone Exhibition

Welcome to the Not Alone...

Window Gallery

We invited local artists to...

Next step ‘Micro Gifts’ now available!

Next step 'Micro Gifts' now...

Eco shop launched

Our Eco Shop is launched....

Local Aled sells his creations

Aled joins the growing team...

Join us on Facebook a Instagram

Cofiwch, Os yw'n dda i chi, yn dda i'r bobl o'ch cwmpas, ac yn dda i'r blaned, yna rydyn ni'n dweud IE!

Cyfrannwch nawr trwy ein partner, Springboard

 A ydych yn gorff ariannu?

Mae caffi’r Hen Gapel yn ceisio cyllid ar gyfer datblygu gwasanaethau a gweithgareddau i’r gymuned leol yn Saltney Ferry, cysylltwch â ni isod os gallwch chi ein helpu ni i gyd os gwelwch yn dda!

Cefnogir gan
Llywodraeth Cymru / Y Loteri Genedlaethol / Y Gronfa Cyfleusterau Cymunedol / Anghyfyngedig / Cyngor Sir y Fflint / Hyb Twf Swydd Gaer a Warrington / Unigolion rhyfeddol.

Mewn partneriaeth â
Actsonline, Music is Now, Local PCSO’s, Springboard, Richard Coan Design, Youthshedz, KidsBank Chester

Mae Caffi’r Hen Gapel yn brosiect a reolir gan WACE-Chester. Rydyn ni’n creu mannau lle gall pobl ymlacio, ymuno, rhoi cynnig ar rywbeth newydd a datblygu eu syniadau eu hunain. Helpu pobl i wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn eu cymuned trwy ddefnyddio'r sgiliau a'r syniadau sydd ganddynt neu y maent am eu datblygu. WACE-Chester yn gwmni buddiant cymunedol. 

Ymuno

Beth sydd ymlaen

newyddion diweddar

Cysylltwch

cyWelsh